Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty od 1 września 2012 r. osoby dorosłe nie mogą już zdobywać zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, liceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum uzupełniającym dla dorosłych. Natomiast szkoły policealne mogą kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:
mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przeprowadzane są w opraciu o programy nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Szkołach ZDZ w Kozienicach mają do wyboru kierunki:


Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia lub dyplom ukończenia uczelni wyższej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie;
  • podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy;
  • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia, w tym zasad odpłatności za kurs.

Podanie KKZ